Høringssvar: To bekendtgørelser om straksrefusion

 In Politik
Dansk Teater

Høringssvar: Udkast til to bekendtgørelser om straksrefusion af udgifter til køb af refusionsgodkendte scenekunstforestillinger – børne- og ungdomsteater mv. 

Dansk Teater takker for muligheden for at levere høringssvar til de to bekendtgørelser om straksrefusion af udgifter til køb af refusionsgodkendte scenekunstforestillinger – børne- og ungdomsteater mv.

Dansk Teater svarer her samlet på høringens pkt. 1 og pkt. 2 og indleder med overordnede bemærkninger.

Dansk Teater finder generelt, at de to bekendtgørelser lever op til aftalen af 16. juni 2021 om forsøgsordning for straksrefusion ved køb af forestillinger af børne- og ungdomsteater mv. og ser frem til, at de politiske mål fra aftalen om Finanslov for 2021 udmøntes i praksis til gavn for børn, unge og scenekunsten.

Problematisk med sen udmøntning
Derfor mener Dansk Teater dog, at det er problematisk, at aftalen først udmøntes i slutningen af 2021. Dette gælder særligt i forhold til ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger.

For at sikre, at der i udmøntningen af de politiske aftaler leves op til aftalernes oprindelige intentioner, efterspørger Dansk Teater derfor, at der sikres overføring af uforbrugte midler fra ordningen i 2021 til 2022, samt igen mellem de efterfølgende år, så de allokerede midler bliver anvendt til de af Folketinget vedtagne formål. Dansk Teater imødeser en tilbagemelding på, hvordan dette kan blive løst.

Dette er særligt vigtigt for ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger, da det må forventes, at det i praksis vil tage tid at skabe de nødvendige strukturer, som vil sikre det ønskede køb af forestillinger i forsøgsordningen.

Ensartede kriterier – refusion for børn og unge
Endeligt er det vigtigt for Dansk Teater, at der i forbindelse med begge bekendtgørelser sikres lighed mellem de kriterier, der opstilles for godkendelse for refusion for børneteater (under 16 år) og scenekunst for unge (under 25 år). Herunder skal det sikres, at forestillinger fra offentligt støttede producenter, samt producenter, der har modtaget støtte fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst, automatisk godkendes.

Opmærksomhed på færre administrative byrder
Dansk Teater minder desuden om, at det var et oprindeligt formål med revision af ordningerne at mindske de administrative byrder forbundet med refusion. Derfor er det blandt andet vigtigt, at der oprettes effektive indberetningssystemer via en simpel online-platform. Der efterspørges i branchen desuden en app-løsning, så registrering nemt kan foretages direkte i forbindelse med den afviklede forestilling. Samlet set kan løsningerne således også bidrage til, at målsætningen om effektiv straksrefusion lettere opnås.

Dansk Teater finder det positivt, at bekendtgørelsen sikrer mulighed for, at midlerne udbetales direkte til den institution, der afholder udgiften, da det vil øge incitamenterne for at udbrede scenekunst til børn og unge lokalt i de enkelte kommuner.

Dansk Teater finder desuden, at det er særdeles positivt, at indberetningssystemerne udformes og forankres på en måde, hvorpå der sikres forbedret data om børn og unges brug af scenekunst.

Læs hele høringssvaret her.

X