Indsatser

Som led i Dansk Teaters strategi har vi især fokus på følgende eksterne og interne indsatser.

Børn og unge

Børn og unge udgør en central målgruppe i forhold til både publikumsgrundlag og den kulturelle dannelse. En række forhold og rammevilkår har dog betydning for, hvorvidt scenekunsten i tilstrækkeligt omfang når ud til børn og unge:

Infrastrukturen omkring køb og salg af scenekunst for børn og unge er udfordret, ligesom institutioner er underlagt besparelser, der udfordrer deres købekraft. Samtidig er der øget konkurrence om at blive en del af børnenes skolegang, bl.a. grundet Åben Skole og de mange gratis tilbud, som skolerne tilbydes. Tilsvarende ses, at den faglige viden og interesse for teater og drama er udfordret på institutionerne, bl.a. fordi drama ikke nyder samme status som øvrige kreative fag hverken i folkeskolen eller på seminarieuddannelserne. 

Der er behov for en større viden om omfanget af denne udvikling og ikke mindst om, hvilke forskellige løsningsmodeller, der virker. Derfor har Dansk Teaters bestyrelse valgt børn og unge som fokusområde de kommende år.

Værdiskabelse og viden

Scenekunst spiller en afgørende og fundamental rolle for samfundet, den demokratiske dannelse og de værdier og den kulturarv, der binder os sammen. Teateret skaber rum for den fælles refleksion og bygger bro mellem mennesker. Ligesom teatrene også spiller en central rolle for sammenhængskraften, økonomien og bosætningen i lokalområderne.

Dansk Teater vil arbejde på at opbygge ny viden, styrke italesættelsen af scenekunstens samfundsmæssige værdi og opbygge et stærkere faktuelt og vidensmæssigt grundlag om scenekunstens forhold og udvikling. Dels for at det bliver muligt at følge udviklingen i branchen, og dels for at være med til at kvalificere den offentlige debat om scenekunsten og styrke det politiske beslutningsgrundlag.  

 

 

Samle medlemskredsen og branchen

Som nyfusioneret organisation med en mangfoldig medlemskreds vil Dansk Teater have særligt fokus på at skabe værdi, sammenhængskraft og fællesskab blandt medlemmerne; både gennem løbende dialog, uformelle såvel som formelle arrangementer, konferencer, arbejdsgrupper og sammenkomster.

Dansk Teater vil derudover fokusere på at opbygge gode samarbejder og relationer med aktører og interessenter bredt på kulturområdet, som kan være med til at sikre koordineringen og udviklingen af indsatser og styrke fokus på kulturområdet generelt i offentligheden

 

 

 

Arbejdsmiljø

Et sundt og godt arbejdsmiljø er afgørende for at kunne tiltrække og fastholde gode medarbejdere på teatrene og fremme trivslen på arbejdspladsen.

Som arbejdsgiverorganisation vil Dansk Teater medvirke til, at teatrene får de nødvendige redskaber, viden og sparring, som gør det muligt for teatrene at holde fokus på og sikre en høj trivsel og et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

 

 

 

 

X