Dansk Teaters strategi

Mission

Dansk Teater er den samlende aktør for den danske scenekunstbranche, som sikrer scenekunsten en tydelig stemme i den offentlige debat og blandt beslutningstagere, myndigheder og interessenter.

Dansk Teater arbejder for et rigt og mangfoldigt scenekunstliv med respekt for de forskellige kunstneriske udtryk og de forskellige scenekunstaktørers opdrag. Dansk Teater leverer relevante faglige input og bidrag til medlemsteatrene såvel som til offentligheden og beslutningstagere, som kan kvalificere den offentlige debat, sikre et solidt politisk beslutningsgrundlag og styrke teatrenes daglige arbejde.

Dansk Teater tilbyder professionel rådgivning, medlemsaktiviteter og interessevaretagelse for medlemsteatrene inden for arbejdsmiljø og ledelse, kulturpolitik og jura (immateriel ret, ansættelsesret og kollektiv arbejdsret). Arbejdet organiseres i tæt samarbejde med teatrene for at skabe de bedste rammer for udvikling af scenekunsten som kunstart og teatrene som arbejdspladser. 

 

Vision

Dansk Teater vil i offentligheden og blandt beslutningstagere styrke fokus på scenekunstens værdi og samfundsmæssige betydning for demokratiet, sammenhængskraften, dannelsen, den danske kulturarv og samtidskunsten.

Vi vil styrke de rammer, der sikrer, at et mangfoldigt scenekunstlandskab får de bedst mulige vilkår at arbejde under, og som fremmer, at scenekunsten bliver en naturlig og større del af flere menneskers bevidsthed.

Dansk Teater samler branchen og offentligheden, samarbejdspartnere og beslutningstagere, når de søger sparring, faglig viden og konkrete løsningsforslag på scenekunstområdet. 

 

Værdier

Fællesskab og sammenhold – Vi vil hinanden og vores fælles mål i Dansk Teater og er bevidste om, at der trods forskellighed i og blandt organisationens medlemsteatre er mere, der binder os sammen end skiller os ad. Vi står sammen i styrkelsen af branchen og dens muligheder for samarbejder og udvikling.

 • Mangfoldighed – Vi anerkender betydningen for det samlede teaterlandskab af de forskellige scenekunstneriske udtryk og opdrag.
 • Relevante og faglige – Vi er relevante for vores medlemmer, såvel som offentligheden, beslutningstagere og aftaleparter med kvalificeret viden og løsningsforslag.
 • Ordentlighed – Vi er en ordentlig samarbejdspartner på alle niveauer.
 • Dagsordensættende og synlige – Vi tager del i den offentlige debat og indgår i løbende og konstruktiv dialog med interessenter, medlemmer og beslutningstagere om udvikling, samarbejde og viden.

 

Dansk Teaters kerneydelser for medlemmerne

Dansk Teaters kerneydelser omfatter følgende områder:

 • Juridisk rådgivning/interessevaretagelse indenfor ansættelsesret, kollektiv arbejdsret og immateriel ret
 • Politisk interessevaretagelse
 • Facilitering af medlemsnetværk, kompetenceudvikling og videndeling


Rådgivning og interessevaretagelse inden for arbejdsgiverområdet

Dansk Teater leverer som arbejdsgiverorganisation juridisk rådgivning, ledersparring og kompetenceudvikling til teatrene inden for det ansættelses- og arbejdsretlige felt, samt i godt arbejdsmiljø.

Dansk Teater giver desuden rådgivning og sparring indenfor det immaterialretlige område.

Dansk Teater varetager forhandlingen af kollektive overenskomster og aftaler med faglige organisationer og rettighedsorganisationer.
 

Politisk interessevaretagelse

Dansk Teater arbejder som brancheorganisation på at fremme teatrenes vilkår og yder rådgivning og sparring til teatrene i at sætte strategiske mål på dagsordenen både politisk, i pressen og overfor statslige og kommunale beslutningstagere.

Dansk Teater arbejder for, at der sker et stadig tættere samarbejde med kulturverdenens øvrige organisationer.

Dansk Teater tilvejebringer troværdige data og analyser for scenekunstområdet.
 

Arrangementer, netværk, kompetenceudvikling og videndeling

Dansk Teater sikrer gode rammer for kompetenceudvikling, netværk og videndeling i branchen og faciliterer løbende dialog, formelle såvel som uformelle arbejdsgrupper, netværk og arrangementer med omdrejning i de to overstående kerneydelser.


Dansk Teaters indsatsområder for 2023-2025

Dansk Teater vil i perioden 2023-2025 arbejde for:

1. Bedre rammevilkår for scenekunsten og en ny scenekunstreform

2. At alle børn og unge skal møde scenekunsten

3. Overenskomster, der følger med tiden og afspejler den måde, der produceres teater på i dag

4. Udvikling af attraktive og trygge arbejdspladser i branchen

 

Indsatsområde 1: Bedre rammevilkår for scenekunsten og en scenekunstreform

Scenekunstområdet i Danmark fremstår generelt stærkt med en flot talentudvikling indenfor alle former for funktioner – fra skuespillere og performere til designere og instruktører. Dansk teaters udbud er særdeles varieret og strækker sig meget bredt, fra det mest cutting edge og nyfortolkninger af klassikere til de helt brede og folkelige formater, fra de helt små til de helt store forestillinger. Ofte i decideret verdensklasse indenfor både børneteater, moderne dans, skuespil, opera og ballet.

Dette afspejler sig også gennem en stærk interesse fra befolkningen. Ifølge Danmarks Statistik indløste 2,5 millioner publikummer billetter til levende scenekunst i Danmark i sæson 2021/22 – det er mere end superligaen i fodbold og håndboldligaen for både mænd og kvinder tilsammen! Hertil kommer al den scenekunst, som opleves uden billetter, fx gadeteater, open air, forestillinger på skoler og institutioner mv. Fra Applaus’ borgerundersøgelse fra foråret 2023 angiver 47% af befolkningen, at de har oplevet scenekunst det seneste år, hvilket er mere end både rytmisk og klassisk musik.

Men scenekunstens succes er desværre i nogen grad opstået på trods. Usikkerhed om rammevilkår, en længere periode med faldende bevillinger, såvel som et ændret mediebillede og intensiveret digital og analog konkurrence om befolkningens opmærksomhed presser branchen, hvor få fastansatte på teatrene skal løse komplekse problemer. En pandemi efterfulgt af en økonomisk krise med store ekstra-regninger for teatrene har accelereret presset på branchen.

Medlemmerne i Dansk Teater fremhæver, at den politiske interessevaretagelse er den vigtigste opgave for Dansk Teater i en ny strategi. Særligt fremhæves ønsket om at få en scenekunstreform og forbedre rammevilkårene for teatrene.
 

Derfor vil Dansk Teater arbejde for:

 • Udarbejdelse af en scenekunstanalyse som skal afdække branchens største problemer og muligheder
 • At skabe et udspil til en scenekunstreform med inddragelse af branchen

 

Indsatsområde 2: Alle børn og unge skal møde scenekunsten

Færre og færre børn og unge møder scenekunsten. Det er et stigende problem, der kræver hele scenekunstbranchens opmærksomhed de kommende år, hvis der også i fremtiden skal være et publikum. Årene med først coronapandemi og siden energi- og inflationskrise har medført ændrede indkøbsvaner hos formidlerne i kommunerne, skolerne og på bibliotekerne, og derfor møder færre børn og unge scenekunst i deres hverdag.

En ny refusionsordning til privatskoler (m.fl.) blev igangsat under coronanedlukningerne, men manglende formidling har udfordret ordningens udbredelse, og dermed går mange børn glip af mødet med scenekunsten.

I Dansk Teaters medlemsundersøgelse fra februar 2023 angiver landets teatre, at børn og unges manglende møde med scenekunsten er et af branchens tre største udfordringer de kommende år.
 

Derfor vil Dansk Teater arbejde for:

 • At alle børn og unge møder scenekunsten hvert år.
 • En analyse af børn og unges møde med scenekunsten i skoler og institutioner og barrierer herfor. Dataindsamlingen skal blandt andet kortlægge købsmønstre hos skoler og kommuner, målgrupper for formidlingsinitiativer og barrierer for brug af ordningerne. Analysen skal danne grundlag for at kvalificere en langsigtet handleplan, der kan ændre den negative udvikling.
 • Et tættere samarbejde med Teatercentrum med henblik på at skabe en bedre infrastruktur og målrettede formidlingsindsatser. Det skal sikre kendskabet til teaterrefusionsordningerne, blandt andet gennem relationsopbygning til skoler, institutioner, biblioteker og kommuner.
 • Sikre konkrete initiativer der kan skabe øget deltagelse som udøver af teater- og scenekunst i skole- og fritiden.
 • Et formaliseret nationalt samarbejde på kulturområdet om børn og unges møde med kunst og kultur i regí af Dansk Kulturliv.

 

Indsatsområde 3: Overenskomster, der følger med tiden og afspejler den måde, der produceres teater på i dag

Indgåelse og forvaltning af kollektive overenskomster på vegne af medlemsteatrene er en af Dansk Teaters centrale og vigtige kerneopgaver, som arbejdsgiverorganisation. Dette er båret af en grundlæggende strategi om, at scenekunstbranchen skal være en professionel branche med gennemsigtige og rimelige ansættelsesforhold aftalt mellem arbejdsmarkedets parter i branchen.

Efter fusionen i 2018 forvalter Dansk Teater 17 overenskomster, 6 for Søjle A og 11 for Søjle B. Flere forbund rækker i disse år ud til Dansk Teater med ønsket om at overenskomstdække yderligere områder. Overenskomsterne i de to søjler er meget forskellige og afspejler til dels de mange produktionsformer og produktionstraditioner, men der er også mange ikke-nødvendige forskelle.

I arbejdet med at søge at samle branchen, så Dansk Teater kan tale med en stærk stemme på vegne af de professionelt producerende teatre og scenekunstkompagnier i Danmark, har Dansk Teater erfaret, at de gældende overenskomster er en væsentlig og afgørende barriere for at søge ordinært medlemskab i foreningen. Dette svækker Dansk Teaters mulighed for at skabe fælles løsninger til gavn for hele branchen.

Den langsigtede vision er at udvikle branchens overenskomster således, at alle professionelt producerende teatre og scenekunstkompagnier kan se sig selv i og vil være i stand til, at leve op til Dansk Teaters overenskomster, og således at alle Dansk Teaters medlemmer kan være omfattet af et og samme type medlemskab.

Det er en overordnet målsætning, at overenskomsterne skal være så rummelige og fleksible, at de kan dække de mange forskellige produktionsformer, der eksisterer i branchen. Og samtidig skal overenskomsterne ikke skabe ulig konkurrence indbyrdes blandt Dansk Teaters medlemmer. Arbejdet med denne målsætning suppleres af et parallelt arbejde for at tilskudsydere giver bevillinger af en størrelse, der gør det muligt at overholde overenskomsterne.
 

Derfor vil Dansk Teater arbejde for:

 • Identificering af et fælles grundlag hos medlemsteatrene for, hvad der opleves som relevante og fleksible overenskomstmæssige rammer, der kan rumme de forskellige produktionsformer og ansættelsesformer på tværs af søjler og teatertyper, og som kan danne udgangspunkt for en strategi for de fremtidige overenskomstforhandlinger i branchen.
 • Generelt at gøre overenskomsterne indenfor de to søjler mere kompatible.
 • At etablere et overenskomstmæssigt fundament, som gør det muligt i stigende grad at opnå ordinært medlemskab for
  • Projektteatre/producenter uden egen scene
  • Dansekompagnier
  • Private aktører/scenekunstproducenter
 • Udarbejdelse af lønstatistik til teatrene og lønberegningsgrundlag til overenskomstforhandlinger

 

Indsatsområde 4: Udvikling af attraktive og trygge arbejdspladser i branchen

Scenekunstbranchen er en sprudlende og kreativ branche. Den befolkes af en stor diversitet af forskellige typer arbejdspladser og meget forskellige typer mennesker, som brænder for deres kunstart og arbejde. Der er ofte mange følelser på spil, og der arbejdes tæt sammen i de skabende processer. Dette forudsætter, at arbejdsmiljøet er trygt og sundt. Som branche vil vi ikke kun inspirere og skabe fællesskaber fra scenen. Det vil vi også bag scenen – på vores arbejdspladser.

Det stiller særlige krav at skabe trygge, sunde og attraktive arbejdspladser, i en branche som er præget af freelancere og korte ansættelsesformer, og i en branche som på mange områder er presset af små og faldende bevillinger. Det gør det ikke mindre vigtigt at sikre et trygt og sundt arbejdsmiljø.

Scenekunstbranchen har i de senere år været eksponeret i forhold til den store bevægelse i samfundet, som gør op med krænkende adfærd på arbejdspladser. Dansk Teater arbejder for at skabe et trygt arbejdsmiljø på branchens arbejdspladser, både gennem egne initiativer og i samarbejde med øvrige aktører i branchen, og vi vil fortsat arbejde for at kunst skabes uden krænkelser.

Dansk Teater vil fortsat have fokus på at understøtte medlemsteatrenes arbejde med udvikling af attraktive arbejdspladser med en høj grad af psykologisk tryghed. For alle medarbejdergrupper og med særlig opmærksomhed på de mange freelancere, med løsere tilknytning til arbejdspladsen.
 

Derfor vil Dansk Teater arbejde for:

 • At undersøge effekten af det eksisterende arbejde med kulturforandringer i branchen
 • At yde bistand til teatrenes opbygning af beredskab for håndtering af krænkelser, herunder implementering af whistleblowerordning
 • At uddanne ledere og arbejdsmiljørepræsentanter indenfor arbejdsmiljø generelt, og med særligt fokus på forebyggelse af krænkende adfærd og god håndtering af krænkelser, hvis de opstår
 • At yde bistand til medlemsteatrenes arbejde med trivsel og godt arbejdsmiljø, herunder bistand til udarbejdelse af relevante politikker og gennemførelse af kulturforandringsprocesser

Denne side bruger cookies til login/brugerstyring og i nogle tilfælde til videoafspiller.

For at video fra Youtube virker, skal du vælge alle cookies

Du kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers indstillinger

Accepter funktionelle cookies Accepter alle cookies