Høringssvar og notater

Høringssvar

Dansk Teaters høringssvar over ændringsforslag til udlændingeloven

Dansk Teater har afgivet høringssvar over ændring til udlændningeloven med ændringer til kravet om dansk bankkonto for udenlandsk arbejdskraft på korttidsophold.

Læs hele høringssvaret her

Dansk Teaters høringssvar over udkast bekendtgørelser om refusionsordning for børne- og ungdomsteater mv.

Dansk Teater har afgivet høringssvar over høring for refusionsordninger for scenekunstforestillinger for børn- og ungeteater. Dansk Teater bifalder forsøgsordningerne og henviser desuden til Scenits bemærkninger.

Læs hele høringssvaret her

Læs Scenits høringssvar her

Dansk Teaters supplerende høringssvar om lovforslag til ændring af ophavsretsloven

Dansk Teater har afgivet høringssvar om lovforslag til ænsring af ophavsretsloven, hvori bl.a. parodiprincippet kodificeres.

Læs høringssvaret her

 

Dansk Teaters supplerende høringssvar om lovforslag til ændring af arbejdstidsloven

Dansk Teater har på baggrund af Beskæftigelsesministeriets supplerende materiale afgivet supplerende høringssvar om de økonomiske og administrative konsekvenser ved ændringen af arbejdstidsloven.

Læs høringssvaret her

Dansk Teaters høringssvar vdr. lovforslag til ændring af lov om arbejdstidsdirektivet

Beskæftigelsesministeriet har sendt et ændringsforslag til arbejdstidsloven i høring. Der lægges i lovforslaget op til ændringer i den nuværende arbejdstidslov, der vil kunne få meget stor indflydelse også hos teatrene.  

Læs høringssvaret her

Dansk Teaters høringssvar til Københavns Kommunes principper for valg af små storbyteatre

Dansk Teater har afgivet høringssvar til Københavns Kommunes principper for valg af små storbyteatre i perioden 2025-2028. 

Læs høringssvaret her

Dansk Kulturlivs høringssvar om puljer til udmøntning af inflationshjælp til kulturlivet

Dansk Kulturliv udgøres af en række kulturinstitutioner, bl.a. Dansk Teater, og omfatter ca. 1100 kulturinstitutioner, foreninger, virksomheder og aktører.

I høringssvaret beskriver Dansk Kulturliv , hvordan energi- og inflationskristen har påvirket mange af kulturlivets institutioner, og at puljerne ikke får den den ønskede politiske effekt for mange kulturinstitutioner, da de fremlagte udkast til bekendtgørelser afskærer mange af institutionerne fra at søge om midler fra puljerne.

Læs hele høringssvaret her

Lovforslag om ændring af ophavsretloven for at implementere DSM-direktivet

Dansk Teater har afgivet høringssvar om lovforslaget om ændring af ophavsretsloven med det formål at implementere DSM-direktivet.

Læs høringssvaret her

Lovforslag om konsekvenserne ved afskaffelse af st. bededag som helligdag

Dansk Teater har afgivet høringssvar om lovforslaget om konsekvenserne ved afskaffelse af st. bededag som helligdag.

I høringssvaret skriver vi, at lovforslaget mangler at præciserer, hvordan løntillægget skal optjenes i korttidsansættelser, og hvordan den ekstra arbejdsdag skal administreres i korttidsansættelser.

Læs høringssvaret her

 

Lovforslag om Kulturens Analyseinstitut

Dansk Teater har sammen med Danske Koncerter- og Kulturhuse, Dansk Live, Organisationen Danske Museer og Danmarks Biblioteksforening afgivet høringssvar over lovforslaget om Kulturens Analyseinstitut.

I høringssvaret velkommer vi Analyseinstituttet og dets formål med at skabe indsigt og overblik i kunstbranchen, men understreger at Analyseinstituttet bør opbygges i samarbejde med  branchens aktører.

Læs høringssvaret her

Lovforslag om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Høringssvaret redegør for Dansk Teaters holdning til nye krav til ansættelsesbeviser og vores bekymring om nye minimumsregler om arbejdsvilkår for alle lønmodtagere.

Læs høringssvaret her

Ændring af vejledning om effektiv tilskudsadministration

Dansk Teater takker for muligheden for at levere høringssvar over udkastet til Vejledning om effektiv tilskudsadministration.

Høringssvaret redegør for vores bekymring om vejledningens krav om revisorpåtegning af regnskabet ved tilskud på 250.00 kr. og kriterier for beregning af løntilskud for ansatte og ejere af teatre, der ikke selv udtager løn i virksomheden.

Læs høringssvaret her

 

Ændring af bekendtgørelse om anvendelse af ophavsretsloven i forhold til andre lande

Dansk Teater takker for muligheden for at afgive høringssvar.

Dansk Teater har ikke umiddelbart bemærkninger til udkastet, men forudsætter at eventuelle ændringer af udlandsbekendtgørelsen ikke vil få økonomiske konsekvenser for eller på anden måde påvirke scenekunstbranchen.

Læs høringssvaret her

 

Lov om ny ledelsesmodel for videregående kunstneriske uddannelser

Dansk Teater takker for muligheden for at levere høringssvar om ændringsforslag til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Mens Dansk Teater bifalder den forslåede ændring af ledelsesstruktur på de videregående kunstneriske uddannelser, er vi dog meget forundrede over, at Kulturministeriet har overhørt vores ønske om at have udpegningsret til bestyrelserne på uddannelserne trods gentagende henvendelser fra vores side.

Læs høringssvaret her

 

To bekendtgørelser om straksrefusion

Dansk Teater takker for muligheden for at levere høringssvar til de to bekendtgørelser om straksrefusion af udgifter til køb af refusionsgodkendte scenekunstforestillinger – børne- og ungdomsteater mv.

Dansk Teater finder generelt, at de to bekendtgørelser lever op til aftalen af 16. juni 2021 om forsøgsordning for straksrefusion ved køb af forestillinger af børne- og ungdomsteater mv. og ser frem til, at de politiske mål fra aftalen om Finanslov for 2021 udmøntes i praksis til gavn for børn, unge og scenekunsten.

Læs høringssvaret her

 

Udkast til fire nye fyrværkeribekendtgørelser

Dansk Teater bifalder, at det nu bliver muligt at hyre internationale scenefyrværkere, da teatrene har et bredt samarbejde med andre teatre hele verden over. Det vil gøre det muligt for danske teatre at afvikle forestillinger med den scenefyrværker, der allerede er tilknyttet en udenlandsk produktion, og dermed skabe mere sikkerhed omkring afviklingen.

 

 

Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Dansk Teater bifalder, at indførelse af § 16, stk. 17 i ligningsloven giver mulighed for, at virksomheder kan give deres medarbejdere skattefri gavekort med en beløbsgrænse på 1.200 kr. til teaterforestillinger m.v.

Læs høringssvaret her

 

Bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver

Dansk Teater bifalder, at ændring i Scenekunstlovens § 5, stk. 1, nr. 5 (om regionale §5-teatre) giver
mulighed for at udvide kredsen af teatre, der kan modtage støtte efter Scenekunstlovens § 5.

Læs høringssvaret her

 

Bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Dansk Teater har d. 21. oktober 2019 modtaget bekendtgørelse vedr. refusionsgodkendelse i høring, som led i udmøntningen af stemmeaftalen af 20. marts 2019 om scenekunstreformen. 

Læs høringssvaret her

Læs omtale af høringssvaret på Teateravisen her

 

Lov om ændring af lov om scenekunst samt bekendtgørelser om formidlingstilskud og egnsteatre

Den 11. juli blev forslag til lov om ændring af lov om scenekunstbekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser og bekendtgørelse om egnsteatre, samlet sendt i høring med høringsfrist 19. august 2019.

I høringssvaret henvises yderligere til tidligere fremsendte notater om hhv. ændring af formidlingsordning, nye § 5-teatre mm.

Læs høringssvaret her

 

Bekendtgørelse om Statens Kunstfond

Dansk Teater har fredag den 1. marts 2019 modtaget bekendtgørelse om Statens Kunstfond i høring. I høringssvaret fremlægger Dansk Teater, at Dansk Teater efter fusionen mellem Teatrenes Interesseorganisation og Danske Teatres Fællesorganisation repræsenterer hovedparten af de offentligt støttede teatre i Danmark. 

Læs høringssvaret her

 

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Dansk Teater og DEOO har den 10. december 2018 modtaget loforslag om ændring af udlændingeloven i høring. Begge organisationer er enige i ændringsforslagets betragtning om, at det kan svække Danmarks mulighed for at tiltrække kunstneriske talenter, at der skal søges arbejdstilladelse hver gang, der skal udføres bibeskæftigelse, og at der både i musik og scenekunstbranchen kan være behov for med kort varsel at kunne udføre bibeskæftigelse af ofte kortere varighed. 

Læs høringssvaret her

 

Høring om fremtidens scenekunst

Læs her Teatrenes Interesseorganisation, Danske Teatres Fællesråd og Dansk Skuespillerforbunds forslag til hvilke forandringer der er nødvendige for at frisætte og understøtte den fremtidige udvikling af scenekunsten i Danmark. Anbefalingerne blev indsendt forud for Kulturministerens arbejde mod en scenekunstreform i maj 2018. 

Læs høringssvaret her

 

Notater

Dansk Teaters ønsker til evalueringerne af egnsteatre i Danmark

Dansk Teater har siden slutningen af 2019 været i dialog med vores egnsteatermedlemmer om de i 2019 gennemførte egnsteaterevalueringer. Dansk Teater har på den baggrund nedsat en arbejdsgruppe, der har drøftet fordele og ulemper ved den nuværende form og proces omkring evalueringerne.

Dansk Teater har på baggrund af dette udarbejdet et notat, der d 16. november 2020 er sendt til Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs notatet her

 

Udmøntning af scenekunstreformen 2019

Den 20. marts 2019 indgik den tidligere VLAK-regering politisk aftale om ny scenekunstreform med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, som nu skal udmøntes. 

Dansk Teater har i den forbindelse sat fokus på forskellige problemstillinger, som der skal tages højde for i udmøntningen af scenekunstreformen samt fremsat anbefalinger til mulige løsninger. Nedenfor kan du læse Dansk Teaters tre notater, som belyser problemstillingerne, og hvor der fremsættes konkrete løsningsforslag til, hvordan det udmøntes i scenekunstreformen. 

Ændringer af refusionsordning og refusionsudvalg

Som led i forliget omkring scenekunstreformen blev der vedtaget ændringer af hhv. refusionsordningen og Refusionsudvalget. I forbindelse med processen omkring udmøntningen heraf, har Dansk Teater fremsendt notat med fokus på dels problemstillinger, men også mulige løsningsforslag, som kan realiseres inden for den økonomiske rammer og ud fra en betragtning om den politiske situation.

Læs notatet her

Konsekvenser af besparelser på formidlingsordningen

Med scenekunstreformen blev der indført besparelser på formidlingsordningen, som nu skal udmøntes. Scenit og Dansk Teater har set på, hvilke konsekvenser besparelserne vil få for teatrene og borgernes adgang til teateroplevelser.

Læs notatet her

Nye § 5-teatre og overenskomstgodkendelsesproces

Den politiske scenekunstaftale af 20. marts 2019 indebærer bl.a., at de tre egnsteatre Fredericia Teater, Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater styrkes samlet set med 10,5 millioner og omdannes fra egnsteatre til § 5-teatre. Det indebærer potentielt, at ikke kun disse tre teatres overenskomster fremadrettet vil skulle godkendes også af Finansministeriet, men at samtlige overenskomster for egnsteatre, små storbyteatre og projektteatre også vil skulle godkendes. Det vil komplicere processen og medføre administrative byrder. 

Læs notatet her

Drama i læreruddannelsen - indspil til læreruddannelseskommissionen

Tidligere uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers nedsatte i marts 2019 en Kommission for fremtidens læreruddannelser. Dansk Teater har fremsendt indspil til Kommissionen, hvor der dels gøres rede for problemstillinger i forhold til et manglende fokus på drama/performance i den nuværende læreruddannelse, dels for forskningsmæssige resultater om brugen af drama i undervisningen i skoler og som fag i læreruddannelsen og dels om teatrenes arbejde med kompetenceudvikling af lærere. 

Læs notatet her

Læs kommissoriet for kommissionen her

 

Notat om anbefalinger til scenekunstreform 2019

Kulturministeren bebudede allerede i foråret 2018 en reform af støtteordningerne på scenekunstområdet, og har i den forbindelse bl.a. fremhævet, at en reform skal fremme eliten, styrke konkurrencedygtigheden og udviklingen på teaterområdet, ligesom ministeren tidligere har ønsket ”større borgerrelevans, mere lokal forankring, nye former for finansiering, en mere smidig og fleksibel støttestruktur i fremtiden”.

Dansk Teater har derfor i sine anbefalinger først påpeget de forhold omkring det nuværende støttesystem, som er velfungerende, for herefter at fremsætte forslag til, hvilke kriterier et fremtidigt støttesystem bør bygges på samt til sidst komme med konkrete anbefalinger til ændringer.

Læs notatet her

 

Notat om anbefalinger til justeringer af folkeskolereform 

I forbindelse med justeringer af folkeskolereformen december 2018 kom Dansk Teater med anbefalinger, som påpeger den gavnlige effekt af dramaundervisning: 

• Styrkelse af elevernes læse- og skrivefærdigheder
• At andelen af elever med dårlige resultater i nationale test uanset social baggrund reduceres.
• Styrkelse af elevers sociale såvel som faglige trivsel.
• Inddragelse af det omgivende samfund i læringen gennem Åben skole samarbejde

Læs notatet her

Denne side bruger cookies til login/brugerstyring og i nogle tilfælde til videoafspiller.

For at video fra Youtube virker, skal du vælge alle cookies

Du kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers indstillinger

Accepter funktionelle cookies Accepter alle cookies